ODAMIZDA E-ARŞİV, E-FATURA, E-DEFTER KONULARINDA SEMİNER VERİLDİ

ODAMIZDA E-ARŞİV, E-FATURA, E-DEFTER KONULARINDA SEMİNER VERİLDİ

Haberler  »  ODAMIZDA E-ARŞİV, E-FATURA, E-DEFTER KONULARINDA SEMİNER VERİLDİ

ODAMIZDA E-ARŞİV, E-FATURA, E-DEFTER KONULARINDA SEMİNER VERİLDİ

28/11/2019- Manisa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yetkilileri İsmail Ersin ve Mustafa Üye tarafından e-fatura, e-defter, e- arşiv, e-irsaliye konularında seminer verildi. 

Seminerde, “E-Fatura uygulaması VUK 454 nolu tebliğ ile 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler  1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 5957 kanun kapsamında Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenler 01.01.2020 tarihinden itibaren 5957 SAYILI KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

2. maddenin  

f)KOMİSYONCU: Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensuplarını,

p)TÜCCAR: Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensuplarını,

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli l sayılı listedeki malların(Hafif Gazlar, Uçak benzini, Kurşunsuz Benzin, Motorin, Fuel Oil, Gaz Oil, propan, Doğalgaz, Biodizel, Benzol, Toluol, Solvent, Yağlama yağları vb.gibi ürünler) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (meyva suları,sebze suları, sade gazoz, meyvalı gazoz, kolalı gazozlar alkollü alkolsüz biralar, her türlü şarap, cin,likör,rakı vb.içecekler ile genel anlamda tütün mamülleri)  imal, inşa ve/veya ithal edenler.

Bu faaliyet alanında iştigal edenler 2019 yılında yapmaları halinde 01.07.2020 tarihinden itibaren 2020 ve müteakip yıllarda bu faaliyetlere başlayanlar yapanlar işlemin gerçekleştiği ayı takip eden 4. ayın başından itibaren E- Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından E-Fatura 01.07.2020 tarihi itibariyle uygulamasına geçmek zorundadırlar.

E-Arşiv fatura uygulaması Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce,

1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.

E-Ticaret kapsamında malların satışına kiralanmasına aracılık eden internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihi itibariyle 3 ay içinde Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura, uygulamasına dahil olmak zorundadırlar.

E-İrsaliye uygulaması 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli l sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştirenler. Bu faaliyet alanında iştigal edenler 2019 yılında yapmaları halinde 01.07.2020 tarihinden itibaren E-İrsaliye düzenlemek zorunda 2020 ve müteakip yıllarda yapanlar işlemin gerçekleştiği ayı takip eden 4. ayın başından itibaren 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme   ruhsatı/sertifikası  sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 01.07.2020 tarihi itibariyle   e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda 4/4/2001  tarihli  ve  4634  sayılı Şeker    Kanununun    2’nci maddesinin (e) bendinde tanımına  yer  verilen  şekerin (Beyaz  şeker  (standart,  rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker,  rafine  şeker,  ham  şeker ve  kahverengi  şeker  olarak sınıflandırılan,   pancar   veya kamıştan üretilen kristaüendirilmiş   sakaroz   ile nişasta  kökenli  izoglukoz,  likid ya  da  kurutulmuş  halde  glukoz şurubu,  sakaroz  veya  invert şeker   veya   her   ikisinin karışımının suda çözünmesinden  meydana  gelen şeker  çözeltisi  ve  invert  şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.1/7/2020 tarihinden e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda 

Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma 01.07.2020 tarihinden itibaren zorunluluğu getirilmiştir.

E-fatura uygulamasına dahil olan 2018 tarihi itibariyle 25 milyon ve üzeri bürüt Satış Hasılatı olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir

11/3/2010  tarihli  ve  5957  sayılı Sebze  ve  Meyveler  ile   Yeterli Arz  ve  Talep  Derinliği  Bulunan Diğer   Malların   Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında  Kanun hükümlerine göre  tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak zorundadırlar.

E-Defter Tebliği  

1-E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.

2- Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.

3-Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.

4-E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

1-E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

2-Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.

1- Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar,

2- Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar.

3- Dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar) oluşturma,

Mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla; 

Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının Mali Mührü ya da NES’i ile zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından defter ve berat dosyalarının Başkanlık sistemlerine yüklenmesi de mümkündür. 

Bu amaçla tanzim olunan özel vekaletnamede veya muvafakatnamede; hangi ay/yıl/hesap dönemine ait e-Defter ve beratların hangi özel entegratör veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmaları ya da meslek mensubu tarafından imzalanmasına yetki verildiği açık bir şekilde belirtilmeli ve mükellef tarafından söz konusu vekâletname veya muvafakatname bilgilerinin e-Defter uygulaması aracılığı ile Başkanlık sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Vekaletnamede veya muvafakatnamede  belirtilmeyen ay/yıl/hesap dönemlerine ait E-Defter ve beratların mükellefin kendisine ait NES veya Mali Mühür ile zaman damgalı olarak imzalanması gerekmektedir” gibi konuların ayrıntıları anlatıldı.   

Gönderi Yazarı

Haberler