24 Mart 2023

Kasaba Ekonomi Dergisi

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Kasaba Ekonomi Dergisi

Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri hakkında duyuru

25.09.2020 / Sigorta Eksperleri Duyuruları

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde 25 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklerle taban ekspertiz ücret tarifeleri güncellenmiş, ekspertiz ücretinin hesaplanmasında tereddüt yaşanan hususlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır. ​

Diğer
yandan, bazı sigorta şirketlerinin söz konusu düzenlemeler hilafına eski
uygulamalar çerçevesinde ekspertiz ücreti hesaplamaya devam ettikleri, bazı
meslektaşlarımızın ise, söz konusu ücreti kabul ettikleri hususunda bildirimler
alınmaktadır.

Sigorta
Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin;

Birinci
fıkrası, “Ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak
üzere taraflar arasında serbestçe belirlenir.”

 

Yedinci
fıkrası Ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre
ödenir.”

 

Sekizinci
fıkrası, “Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler
ekspertiz ücretine ilave edilir.”

Dokuzuncu
fıkrası, “Dövizli poliçelerde ekspertiz ücreti, rapor tarihindeki TCMB döviz
satış kuru baz alınarak hesaplanır.”

Onuncu
fıkrası, “Ekspertiz ücret hesaplamasına baz teşkil eden brüt hasar tutarı,
eksper tarafından tespit edilen hasar tutarı olup koasürans, sovtaj, eksik
sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan önceki tutardır.”

Onbirinci
fıkrası, “Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında
kalması, suiistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep
edilirse; rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa
tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenir. Şayet, rapora hiç başlanmamış
ise ekspertiz ücreti ödenmez.”

Onikinci
fıkrası, “Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi
ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanır.”

Onüçüncü
fıkrası ise, “Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması
eksperin ücret hakkına engel olmaz.”

Hükümlerini
amirdir.

Bu
kapsamda, gerçek ve bürüt hasar bedeli üzerinden düzenlenen ekspertiz
raporlarında hiçbir surette (kusur, muafiyet, sovtaj tenzilatı, teminat
kapsamı, eksik sigorta, koasürans vb.) ücret indirimi veya talepten vazgeçme
gibi uygulamalara mahal verilmemesi, şehir dışı ekspertizlerde fark ücretinin
esas ücrete ilave edilmesi, 50 km üzeri gidilen ekspertiz noktalarında yol ve
diğer masraflar için yönetmelikte belirtilen yol ve masraf formülü üzerinden
hesaplama yapılması ve ilgilisinden bu kapsamda ücret talep edilmesi ihtiyari
bir uygulama olmayıp, mevzuat zorunluluğudur.

Gerek
şikayet üzerine gerekse re ’sen yapılan denetimlerde, söz konusu düzenlemelere
aykırı hareket ettiği tespit edilen Sigorta Eksperleri hakkında sigortacılık ve
rekabete ilişkin mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacak olup, ayrıca
ilgili sigorta eksperleri ile sigorta şirketleri hakkında gerekli işlemlerin
yapılmasını teminen ilgili mercilere bildirimde bulunulacaktır. 

Bilgilerinizi
ve söz konusu düzenlemelere riayet edilmesi hususunda gereğini, önemle rica
ederiz. 

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

NOT: Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası
uyarınca, ücret hesaplanmasında kriter poliçe başlangıç tarihi değildir. Atama
tarihindeki ücret tarifesinin esas alınması gerekmektedir.

Gönderi Yazarı